Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

Етични правила

Чл. 23. Общинският съветник няма право:

 1. да използва общинско имущество и положението си на съветник в лична изгода;

 2. да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение
  на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе
  си имотна облага или да причини другиму имотна или морална вреда;

 3. да използва положението си за получаване на специални привилегии,
  освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои
  незаконни действия;

 4. да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното
  изпълнение на неговите задължения или биха навредили на местната общност;

 5. да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се
  следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник
  или защото е извършил или не е извършил такова действие.

Чл. 24. Общинският съветник по време на заседание няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;

 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име
  на гражданите;

 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на
  заседанието. 

Чл. 25.:

 1. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на
  общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на
  негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен
  включително, и по сватовство до втора степен включително.

 2.  Ако са налице обстоятелствата по ал. 1, общинският съветник е длъжен сам,
  преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на
  интереси и да не участва в гласуването.

 3. Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински
  съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1.

 4. При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, комисията по чл.
  38, ал. 1, т. 4 от този правилник уведомява комисията по противодействие на корупцията и
  отнемане на незаконно придобито имущество.

Чл. 26. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските
съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;

 2. забележка;

 3. отнемане на думата;

 4. отстраняване от заседание.

Чл. 27. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета
на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл. 28.:

 1. Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено
  напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

 2. Забележка се прави на общински съветник, който се е обърнал към свой колега
  или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл. 29. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник,
който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 27 от
  правилника дисциплинарни мерки;

 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки
  поканата на председателя да го прекрати.

Чл. 30. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание
общински съветник, който:

 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време
  на заседание

Чл. 31. Дисциплинарните наказания се отразяват в протокола на съответното
заседание.

Чл. 32.:

 1. Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 30 от този
  правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

 2. Общинският съветник има право устно след непосредственото си отстраняване
  да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред общинския
  съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.