Z6_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3OQ1
Z7_PPGAHG800HB8A0Q31SO9OG3OH2

Комисия по териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба

Дата на публикуване: 31.03.2021
Последна актуализация: 13.07.2021

Състав:
Румен Марков - Председател
Ахмед Недрет - Секретар
Галя Додева - Член
Ивайло Димитров - Член
Мехмед Мехмедов - Член
Драгомир Дамянов - Член
Ивайло Пенев - Член