Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2022

Достъпът до обществена информация е безплатен.


Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени с Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация, в сила от 22 март 2022 г., обнародвана в Държавен вестник бр. 22 от 18 март 2022 г., както следва:

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1 Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2 Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4 Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5 CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6 DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7 DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8 USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9 USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10 USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11 USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Заплащането се извършва в касата на Община Две могили в Центъра за административно обслужване или по банков път по сметката на общината:


ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFКод за вид плащане 448007


При предоставяне на информация за повторно използване заявителят заплаща такса, определена от Общински съвет Две могили.