Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K420U7
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42016

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

В многовековната история на човечеството различните по характер природни бедствия са чести явления. Те предизвикват
появата на огромни разрушения, материални щети, екологични катастрофи, голям брой загинали и пострадали хора. През последните години мащабът и честотата на бедствените ситуации непрекъснато нарастват, което ни поставя все по-често да живеем и работим в условия на заплаха и риск.


При възникване на различни по характер, размери и тежест бедствени ситуации се създава тежка обща и медицинска обстановка в засегнат район. Внезапността на възникването им, както и рязкото несъответствие между необходими и налични сили и средства за реакция по ликвидиране на последствията изискват предварителна подготовка и планиране на мерки за намаляване на риска.


Идентифицирането на различните видове природни опасности, които могат да предизвикат проява на бедствия е продължителен процес, съобразен не само с проявили се и съществуващи в момента, но и към развитието им назад във времето, както и отчитане на настъпилите климатични промени. С анализирането на историческа повторяемост може да бъдат избегнати бедствени ситуации.

Видовете природни опасности с потенциален риск от проявление на бедствие са:

  1. Геологически бедствия – земетресение, вулканични изригвания, свлачища, ерозия и лавини;

  2. Водни бедствия – наводнения и цунами;

  3. Огнени бедствия – пожари;

  4. Метеорологични бедствия – виелици, урагани, бури, снегонавявания, циклони, суши, поледици, торнадо, градушки,
    мълнии, екстремални температури;

  5. Космически бедствия и други проявления, изследвани от учените в световен мащаб – слънчеви изригвания, падащи
    метеоритни тела, магнитни бури и др.