Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.01.2023

Заявленията за достъп до обществена информация се подават:

  • в Деловодството на Община Две могили или в Центъра за административно обслужване /партер/, на адрес: 7150, гр. Две могили, бул. „България” №84 с работно време от 8:00 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.;

Когато вносителят е упълномощено от заявителя лице, към заявлението за достъп до обществена информация се прилага заверено от упълномощителя копие на пълномощното с дата, подпис и ако е приложимо и печат.

  • с писмо чрез лицензирана пощенска куриерска служба на адрес: 7150, гр. Две могили, бул. „България” №84;
  • с писмо по електронна поща на адрес obshtina@dvemogili.egov.bg