Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2021

Община Две могили е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7 от  Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) с адрес за кореспонденция: гр. Две могили 7150, бул. „България“ № 84. Принципите, които Община Две могили съблюдава при обработването на лични данни са  законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субектите на данните.

Събирането и обработването на лични данни е сведено до минимум и е за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:
- спазване на законови задължения от страна на администратора;
- изпълнение на договори, по които субектът на данните е страна;
-изпълнение на задачи от обществен интерес или с цел упражняване на публична власт;
- за извършване на административни услуги, по искане на субектите на данни.

При обработването на данни за архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели данните се обработват така, че да не се позволи идентифицирането на субекта.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните). В случай че администраторът на лични данни ще обработва лични данни за цели, различни от тези, за които са събрани, същият се ангажира да предостави на субектите на данните необходимата информация за това.


В съответствие с изискванията на чл.13 от Регламент 2016/679 (GDPR) е изготвена Политика за защита на личните данни в Община Две могили
За ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет. 

Данни за контакт с нас

Община Две могили, 7150 гр. Две могили, бул. „България“ № 84, тел.: 08141 / 9205; 9207; факс: 08141 / 9208; адрес на електронна поща: obshtina@dvemogili.bg, електронен адрес: www.dvemogili.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в Община Две могили

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от община Две могили длъжностно лице по защита на данните Йоана Димитрова – длъжностно лице по защита на данните в Община Две могили, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефон: 08141 / 9205; 9207, електронен адрес: obshtina@dvemogili.bg, advokatdimitrova@abv.bg или писмено на адрес: гр. Две могили 7150, бул. „България“ № 84
За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

•    Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: гр. Две могили, бул. „България“ № 84;
•    Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: гр. Две могили, бул. „България“ № 84;
•    Като изпратите своето искане за упражняване на права по факс: 08141 / 9208 или на следния адрес на електронна поща: obshtina@dvemogili.bg.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Дата на публикуване: 12.04.2021

ПРОТОКОЛ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Дата на публикуване: 12.04.2021

Политика за защита на личните данни
Дата на публикуване: 09.04.2021