Z6_PPGAHG8001G890Q3B77LLG9EV1
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60NCD3

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 20.04.2021
Последна актуализация: 20.04.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Община Две могили се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на община Две могили с електронен адрес:  http://www.dvemogili.bg/. Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители, независимо от използваните технологии и умения.
Съдържанието на нашата интернет страница включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие като обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси. 
Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Две могили се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.
 

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.0 (ниво АА), поради частично наличие на: недостатъчен контраст между текста и фона; дълъг Alt текст.
 Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на тази интернет страница. В тази си дейност се придържаме към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.
В своята работа се ръководим от основната цел на интернет страницата на общинска администрация Две могили - чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

  • предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;
  • предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Две могили;
  • осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
  • дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;
  • осъществява връзка с други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Недостъпно съдържание: НЯМА
 
1. „Някои видеоматериали нямат субтитри, или субтитрите са вградени и не могат да бъдат деактивирани, или пък подзаглавията не са на езика на видеоматериала. Въпреки това, всички видеоматериали, които бяха предмет на одита, дал възможност за изготвяне на настоящата декларация, притежават текстова транскрипция и община Две могили работи, за да осигури най-малко за всички публикувани видеоматериали, които съдържат информация, текстова транскрипция в структуриран текст“.
2. „Някои от документите във формат PDF, публикувани на страницата „Относно“, не са достъпни. Това са публикации, които по времето на одита са счетени за архиви. Като такива, те се ползват с дерогация. 
 

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Настоящата Декларация за достъпност отразява резултатите от извършената оценка на съответствието на интернет страницата с хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ , който реферира към WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), ниво А, ниво АА и ниво ААА.

Право на компенсация

В случай, че потребител срещне пречка пред консултирането на такъв документ, може да се свърже чрез посочените данни за връзка с лицето в община Две могили, отговарящо за достъпността, за да му се предостави възможно най-бързо достъпна версия на желания документ.

Обратна връзка и данни за контакт

За да ни дадете възможност да подобрим достъпността на съдържанието, можете да използвате адреса за връзка http://www.dvemogili.bg/, с цел да ни сигнализирате за срещнатите проблеми или за да поискате достъп до информация или документ, които са недостъпни. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

При необходимост лицата със специални потребности за достъп до нашата интернет страница могат да получат информация и съдействие на тел.: 08141/9205; вътр. 116

Процедура по прилагане

Ако забележите липса на достъпност, която не Ви позволява да достигнете до съдържание или функция на интернет страницата, ако ни уведомите за нея и не получите задоволителен отговор от нас в разумен срок, имате право да подадете жалба до  председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по електронен път на електронен адрес:  mail@e-gov.bg или на адрес: София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 25.09.2020 година. 
Дата на годишна актуализация: 27.11.2021 година.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:...................................................
/Посочва се в случай, че се извършва такова./