Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ 
Община Две могили е  внедрила модул за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път, без необходимост от физическо присъствие в Центъра за административно обслужване.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща.

Системата за електронното връчване ползва услуга за удостоверяване на време на изпращане и получаване на документа/съобщението. Удостоверението за време (Електронен времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/20141) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент.

Практическата полза е възможността да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице, че някакъв блок информация е съществувал преди някаква дата, час, минути и секунди.

Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg ) се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление“ .

Предимства на Системата за сигурно електронно връчване:

  • Удостоверяване на време на изпращане на документи и съобщения от изпращача;

  • Удостоверяване на време на получаване на документи и съобщения от получателя;

  • Сигурност и защитеност на комуникацията;

  • Доказателствена тежест на комуникацията;

  • Гаранция за автентичност на обменените документи.

Търгове и конкурси

Профил на купувача

Стратегии, програми, планове

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN: BG30UBBS80028449207610
BIC: UBBSBGSF

Кодове за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък - 441400

Данък върху недвижимите имоти - 442100

Данък върху превозните средства - 442300

Такса битови отпадъци - 442400

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500

Туристически данък - 442800

Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети - 446500

Такса за административни услуги - 448007

Такса за притежаване на куче - 448013