Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2023

Заявление за комплексно административно обслужване - Дата на публикуване 11.01.2023 г.


Протокол за устно заявяване - Дата на публикуване 11.01.2023 г.

Административни услуги "Зелена система"

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Административни услуги "Кадастър"

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Административни услуги "Контрол по строителството"

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Вид режим: Съгласуване

Стопанска дейност: Строителство

Административни услуги "Местни данъци и такси"

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Административни услуги "Реклама"

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Административни услуги "Социални дейности"

2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Административни услуги "Транспорт"

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2047 Категоризация на места за настаняване

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Вид режим: Разрешение

Стопанска дейност: Транспорт

Режим 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Вид режим: Регистрация

Стопанска дейност: Туризъм

Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Вид режим: Уведомление

Стопанска дейност: Търговия

Административни услуги Нотариална дейност

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2053 Припознаване на дете

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Административно-технически услуги Общинска собственост

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Административно-технически услуги Устройство на територията

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Вид режим: Разрешение

Стопанска дейност: Строителство

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2117 Одобряване на подробен устройствен план

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2083 Издаване на виза за проектиране

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2112 Издаване на разрешение за строеж

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Вид режим: Разрешение

Стопанска дейност: Строителство

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115 Одобряване изменението на кадастрален план

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Правни и административно-технически услуги

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Вид режим: Регистрация

Стопанска дейност: Култура

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)