Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Правомощия

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 10.05.2021

ПРАВОМОЩИЯ, ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЕКРЕТАРЯ:

 1. Организира дейността на общинската администрация;

 2. Отговаря за условията на работа на служителите в Общината и за информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

 3. Организира деловодната дейност и документооборота в Общината;

 4. Организира общинския архив. Координира, организира и контролира дейностите по съхраняване, обработка и архивиране на документите на администрацията в съответствие със Закона за Националния архивен фонд и индивидуалната номенклатура на делата със сроковете за запазване на отделни видове документи. Отговаря за изготвянето на индивидуалната номенклатура на делата със сроковете за запазване на отделни видове документи;

 5. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

 6. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в Общината и организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

 7. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на Общината и Общинския съвет;

 8. Организира и контролира работата с  молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

 9. Утвърждава вътрешни правила за неуредените в Наредба за административното обслужване въпроси;

 10. Организира оценяването на изпълнението на служителите в общинската администрация;

 11. Ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и актуализиране на длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

 12. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, извършване на административни услуги по АПК и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

 13. Организира и контролира вписването на местните поделения на вероизповеданията;

 14. Организира и контролира дейностите по Закона за достъп до обществената информация;

 15. Изпълнява функциите на орган по настойничеството и попечителството на територията на Община Две могили;

 16. Ръководи, организира и контролира дейността на дирекция „Административноправно и информационно обслужване”;

 17. Организира, контролира и координира изготвянето на ежегодните стратегически цели и годишния доклад за дейността на общинска администрация;

 18. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни споразумения за сътрудничество, в които тя участва; 

 19. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

 20. Изпълнява други функции,  възложени от кмета на Общината, със закон или с друг нормативен акт .