Z6_PPGAHG8009417068O9LIR32RN0
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR32RN1

Безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0194-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“

Дата на публикуване: 20.03.2023
Последна актуализация: 23.03.2023

Съфинансирано от Европейския съюзМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 15.03.2023 г. Община Две могили, сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0194-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз


Изпълнението на дейностите по проекта предвиждат предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за осигуряване на подкрепа в домашна среда на 60 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа за потребителите от населените места на община Две могили. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. 


Основни дейности по проекта:


Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.


Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.


Срок на предоставяне на интегрираните здравно социални услуги: от 01.04.2023 г. до 01.04.2024 г.


Бюджет на безвъзмездната финансова помощ: 329 681,40 лв. по процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.


Документите от кандидат-потребители и социални асистенти се подават лично или чрез пълномощник на  адрес: гр. Две могили,  бул. „България“  № 84, „Информационен център“ (партерен етаж) и във всяко кметство на територията на общината, както и да бъдат изтегляни от сайта на община Две могили  всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 29 март 2023 г. включително. 


След 01.04.2023 г. приема на документи за кандидат-потребители и асистенти ще бъде отново отворен и ще продължи през целия период на реализирането на проекта.


За контакти: телефон 08141 39 99

 

Обява във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0194-C01 „Грижа в дома - община Две могили“