Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Правомощия

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 10.05.2021

Заместник-кметът на Община Две могили по “Финанси, регионално развитие, образование, спорт, социални дейности и здравеопазване”:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на Дирекция „Финанси и местни данъци и такси”;

 2. Организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет;

 3. Организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част по бюджета на общината. Организира и контролира дейността по събирането на местните данъци и такси и други приходи;

 4. Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската икономика, стопанската дейност, изпълнението на програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие и специализираните общински предприятия;

 5. Ръководи, организира и контролира дейностите на Дирекция „Регионално развитие”;

 6. Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на дирекциите;

 7. Следи за взаимодействието на подчинените му дирекции с другите звена от общинска администрация;

 8. Координира взаимодействието между звената в администрацията при подготовка и управление на проекти с външно финансиране;

 9. Координира дейности, свързани с разработването, актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие;

 10. Организира и координира дейности, свързани с кандидатстването на Общината по проекти и програми;

 11. Организира и координира дейности, свързани с управлението на проекти;

 12. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на Община Две могили и извън нея;

 13. Контролира разработването на общите и подробни градоустройствени планове;

 14. Организира разработването на инвестиционна политика и стратегия на общината, програма за предоставяне на концесии за общински дейности и обекти. Организира изготвянето на Плана за капиталовите разходи по обекти с общинско значение, както и реализирането на приетия План;

 15. Осъществява текущо наблюдение, оценка и контрол на изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС чрез разписани процедури в СФУК;

 16. Председателства Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 17. Осъществява и поддържа контактите на Общината с Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика; Министерството на здравеопазването, Министерство на физическото възпитание и спорта, Министерство на транспорта и информационните технологии, Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита от дискриминацията;

 18. Координира работата по значими за общината проекти в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности;

 19. Организира и контролира изработването на общински проекти и програми по опазване на околната среда;

 20. Организира и контролира дейностите, свързани с малцинствата и хората с увреждания;

 21. Организира и контролира дейностите, свързани с предоставянето на социални услуги от Община Две могили;

 22. Организира и координира дейностите, свързани със здравното обслужване в училища, детски градини и детски ясли;

 23. Организира и координира дейностите в областта на образованието и учебните заведения на територията на Община Две могили;

 24. Участва в работата на комисии с постоянен и временен характер, определени със заповед на Кмета или с решение на Общинския съвет;

 25. Изпълнява делегирани функции по ръководство, координация и контрол в областта на:

  • управление и разпореждане с общинска собственост;

  • изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на общинските жилища;

  • управление на търговската дейност и функциите на общинската администрация, съгласно Закона за защита на потребителите;

  • развитие на туризма;

  • работата на общинските търговски дружества по изпълнение на бизнес и инвестиционни програми;

  • обществени поръчки.

 26. Участва в Пробационен съвет гр. Бяла като представител на общината;

 27. Осъществява делегираните му от Кмета на Общината права, в случаите, в които е оправомощен със Заповед на Кмета,съгласно чл. 39     ал. 4 от ЗМСМА;

 28. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета

Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62SL7

Правомощия

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 10.05.2021

Заместник-кметът на Община Две могили по “Финанси, регионално развитие, образование, спорт, социални дейности и здравеопазване”:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на Дирекция „Финанси и местни данъци и такси”;

 2. Организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет;

 3. Организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част по бюджета на общината. Организира и контролира дейността по събирането на местните данъци и такси и други приходи;

 4. Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската икономика, стопанската дейност, изпълнението на програмите за стопанската дейност и финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие и специализираните общински предприятия;

 5. Ръководи, организира и контролира дейностите на Дирекция „Регионално развитие”;

 6. Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на дирекциите;

 7. Следи за взаимодействието на подчинените му дирекции с другите звена от общинска администрация;

 8. Координира взаимодействието между звената в администрацията при подготовка и управление на проекти с външно финансиране;

 9. Координира дейности, свързани с разработването, актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие;

 10. Организира и координира дейности, свързани с кандидатстването на Общината по проекти и програми;

 11. Организира и координира дейности, свързани с управлението на проекти;

 12. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на Община Две могили и извън нея;

 13. Контролира разработването на общите и подробни градоустройствени планове;

 14. Организира разработването на инвестиционна политика и стратегия на общината, програма за предоставяне на концесии за общински дейности и обекти. Организира изготвянето на Плана за капиталовите разходи по обекти с общинско значение, както и реализирането на приетия План;

 15. Осъществява текущо наблюдение, оценка и контрол на изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС чрез разписани процедури в СФУК;

 16. Председателства Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

 17. Осъществява и поддържа контактите на Общината с Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на труда и социалната политика; Министерството на здравеопазването, Министерство на физическото възпитание и спорта, Министерство на транспорта и информационните технологии, Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита от дискриминацията;

 18. Координира работата по значими за общината проекти в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности;

 19. Организира и контролира изработването на общински проекти и програми по опазване на околната среда;

 20. Организира и контролира дейностите, свързани с малцинствата и хората с увреждания;

 21. Организира и контролира дейностите, свързани с предоставянето на социални услуги от Община Две могили;

 22. Организира и координира дейностите, свързани със здравното обслужване в училища, детски градини и детски ясли;

 23. Организира и координира дейностите в областта на образованието и учебните заведения на територията на Община Две могили;

 24. Участва в работата на комисии с постоянен и временен характер, определени със заповед на Кмета или с решение на Общинския съвет;

 25. Изпълнява делегирани функции по ръководство, координация и контрол в областта на:

  • управление и разпореждане с общинска собственост;

  • изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на общинските жилища;

  • управление на търговската дейност и функциите на общинската администрация, съгласно Закона за защита на потребителите;

  • развитие на туризма;

  • работата на общинските търговски дружества по изпълнение на бизнес и инвестиционни програми;

  • обществени поръчки.

 26. Участва в Пробационен съвет гр. Бяла като представител на общината;

 27. Осъществява делегираните му от Кмета на Общината права, в случаите, в които е оправомощен със Заповед на Кмета,съгласно чл. 39     ал. 4 от ЗМСМА;

 28. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета