Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

На 30 Юни изтича срока за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, превозните средства и такса битови отпадъци.

Дата на публикуване: 23.06.2022
Последна актуализация: 23.06.2022

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150Две могили, бул.”България”84, тел. централа 08141/ 3999; 9205
Web site: dvemogili.egov.bg, e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg


Кампания за събиране на местните данъци и такси за 2022 г.

Община Две могили уведомява всички граждани и фирми-данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че на  30 ЮНИ изтича срока за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци. След тази дата на неплатилите в срок се начислява наказателна лихва до деня на окончателното им заплащане.

Местата за плащане са:

 1. На касите на отдел „Местни данъци и такси”, както и чрез ПОС-терминално устройство, в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Две могили, бул. „България” № 84-партер.

 2. В касовите салони в кметствата на Община Две могили.

 3. В офисите на Изипей АД.

 4. В клоновете на „Български пощи”

 5. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Две могили:
  БАНКА ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
  IBAN BG30UBBS80028449207610
  BIC UBBSBGSF

Кодове за плащане:

Данък върху недвижимите имоти   -  442100
Данък върху превозните средства -  442300
Такса битови отпадъци                   -  442400