Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Отваря се прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1

Дата на публикуване: 24.11.2022
Последна актуализация: 24.11.2022

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. ”България” № 84, тел. централа: 08141 / 3999; 9205;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg


СЪОБЩЕНИЕ


В Община Две могили има постъпило писмо от Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Русе, с което ни уведомяват, че от 22.11.2022 г. до 05.12.2022 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г..


За улеснение на бенефициерите документи ще се приемат в Общинските служби по „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата - физическо лице или по седалището на юридическо лице.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, осъществяващи дейност на територията на Република България в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Указанията за прилагане на държавната помощ може да видите в приложения по долу файл.


 

КРАСИМИРА РУСИНОВА
Зам.-кмет на Община Две могили
За кмет на Община Две могили
Съгласно Заповед № 852/23.11.2022 г.