Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заповед № 293 / 22.05.2023 г., относно: Определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община Две могили.

Дата на публикуване: 22.05.2023
Последна актуализация: 22.05.2023

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул.”България” 84, тел.централа: 08141/3999; 9205; 9207;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

ЗАПОВЕД
№ 293
22.05.2023 г., гр. Две могили 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-04-103/17.05.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Русе, и чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

НАРЕЖДАМ:

І. Определям за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община Две могили,  времето от 29.05.2023 г. до 29.10.2023 г.

ІІ. Обявявам настъпване на етап „Восъчна зрялост” на житните масиви и определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност.

  1. По времето на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 50 м. от границите на земеделските земи.

  2. През този период всички дейности, извършващи се в земеделските земи да стават с повишена бдителност и активност на целия персонал.

  3. Забранява се изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете и други площи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи. 

  4. Забранявам пушенето и паленето на огън в близост до житни масиви, стърнища, площи с неприбрана слама и фуражни площадки.

  5. Председатели на кооперации, арендатори, собственици, които обработват земи да изградят минерализовани ивици покрай нивите, и стриктно да спазват разпоредбите на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 год.

  6. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, да спазват нормите за пожарна безопасност. 

  7. За констатирани нарушения и нередности, населението да се обръща за помощ и информация до Община Две могили на телефон 08141/3999; РУ на МВР - Две могили – 08141- 22-49, РСПБЗН - Две могили тел. 08141/20-38 и тел. 112

 

III. Заповедта да се доведе до знанието на населението, чрез поставяне на интернет страницата на община Две могили, сградата на общинска служба „Земеделие”- офис Две могили, кметове и кметски наместници, Началник РУ на МВР-Две могили, Началник на РСПБЗН-Две могили и ССИОМПЕ в Община Две могили.

IV. Кметовете и кметските наместници на населените места да връчат копия от настоящата Заповед на председатели на кооперации и арендатори за сведение и изпълнение.

V. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили.

 

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили