Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Временна забрана за движение на моторни-превозни средства на 24.05.2023 г.

Дата на публикуване: 19.05.2023
Последна актуализация: 19.05.2023

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. ”България” 84, тел. централа: 08141/3999; 9205; 9207;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg


ЗАПОВЕД

№ 277
гр. Две могили, 18.05.2023 г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с провеждане на празнично шествие по случай 24-ти май Ден на българската азбука, просвета и култура

НАРЕЖДАМ:

1. За осигуряване безопасността на учениците от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПГСС „К. А. Тимирязев“ и децата от ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили, във връзка с провеждане на празнично шествие по случай 24-ти май, въвеждам временна забрана за движение на моторни-превозни средства на 24.05.2023 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., по улиците, както следва: 

  • бул. „България“ от пресечката с ул. „Н. Й. Вапцаров“ до пресечката с ул. „Елба“; 

  • ул. „Кирил и Методий“ от кръстовището с бул. „България“ до пресечката с ул. „Чайка“; 

  • ул. „Пловдив“ от кръстовището с бул. „България“ до пресечката с ул. „Райна Княгиня“.

2. Определям обходен маршрут за движение по ул. „Дружба“ и/или ул. „Н. Й. Вапцаров“-ул. „Христо Ботев“- ул. „Назъм Хикмет“-ул. „Цар Освободител“- ул. „Александър Стамболийски“- ул. „Камчия“.

3. Контрола по безопасността на движение по пътищата да се осъществи от РУ на МВР-Две могили.

4. Преписи от настоящата Заповед да се връчат на Началника на РУ на МВР – Две могили, Началника на РСПБЗН – Две могили, ФСМП – Две могили и ССИОМПЕ в Община Две могили за сведение и изпълнение.

5. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов-зам.-кмет на Община Две могили.

 

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили