Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за осмото заседание на IХ-тия Общински съвет – Две могили, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.04.2024 година.

Дата на публикуване: 19.04.2024
Последна актуализация: 19.04.2024

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам IХ-тия Общински съвет – Две могили на осмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.04.2024 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили

Заседание № 8 от 26.04.2024 - ДНЕВЕН РЕД

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО