Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за заседание на Постоянните комисии към IХ-тия Общински съвет – Две могили, което ще се проведе на 19.04.2024 година.

Дата на публикуване: 18.04.2024
Последна актуализация: 19.04.2024

Покана за заседание на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“, което ще се проведе на 19.04.2024 г. от 9:30 часа, в сградата на Община Две могили.


Покана за заседание на Постоянната комисия по „Териториално устройство и строителство, местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“, което ще се проведе на 19.04.2024 г. от 9:00 часа, в сградата на Община Две могили.


Покана за заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика“, което ще се проведе на 19.04.2024 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Две могили.


Покана за заседание на Постоянната комисия по „Противодействие на корупцията, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности“, което ще се проведе на 19.04.2024 г. от 8:30 часа, в сградата на Община Две могили.