Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

План-сметка на разходите на Община Две могили за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за 2024 г.

Дата на публикуване: 14.11.2023
Последна актуализация: 14.11.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,


На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Две могили уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Две могили предлага на Общински съвет – Две могили да вземе решение, с което да одобри план-сметката за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ за всички населени места в общината за 2024 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2024 г. по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2024 г. са предвидени средства в размер на 1521909 лв., в т.ч. от тях:

 

 • 317141 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

 • 248939 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

 • 852829 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

 • разходи, предвидени за осъществяване с остатъка от средствата от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2023 г.

  • закупуване на контейнери тип „Бобър“ и пластмасови кофи за битови отпадъци за 73000 лв.

  • закупуване на прикачен инвентар мулчер за Унимог – 20000 лв. 

  • закупуване на Професионална прахосмукачка за почистване на улици – 10000 лв.Съгласно ЗУО община заплаща следните такси:

 • Чл. 60 от ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи площадката на депото в размер на 6,80 лева/тон.

 • Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба в размер на 95 лева/тон за 2024 година


Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК в едномесечен срок от уведомяването, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се подадат в деловодството в сградата на Община гр. Две могили, бул. „България“ № 84 или на електронна поща: obshtina@dvemogili.egov.bg


ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ
ВРИД Кмет на Община Две могили