Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Изготвен е Проект на Правилник за изменение на Правилник № 8

Дата на публикуване: 13.11.2023
Последна актуализация: 14.11.2023

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. ”България” № 84, тел. централа: 08141 / 3999; 9205;
website: dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ


На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две могили

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.12.2023 г. включително на e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Проект на Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на общинско предприятие „Чистота”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе.