Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Две могили търси да назначи МЛ. ЕКСПЕРТ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО“

Дата на публикуване: 03.02.2023
Последна актуализация: 03.02.2023

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ•ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. ”България” №84, тел. централа: 08141 / 3999; 9205; 9207;
www.dvemogili.egov.bg; e-mail: obshtina@dvemogili.egov.bg


ОБЯВА

 

Община Две могили със седалище и адрес: 7150 гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 84 търси да назначи чрез подбор по документи и събеседване

МЛ. ЕКСПЕРТ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВО“
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – Две могили

1 (едно) работно място на пълно работно време – 8 ч. по заместване; 
в Дирекция „Регионално развитие“,
Отдел „Устройство на територията и строителство“,
Длъжностно ниво съгласно КДА: 11;
Наименование на длъжностното ниво: „Експертно ниво 7“;
вид правоотношение – трудово (по заместване)
Място на работа - Община Две могили, при следните условия:


І. Кратко описание на длъжността: осъществяване на контрол по строителството и инвеститорски контрол, изготвяне на технически задания и извършване на административно обслужване на граждани и юридически лица, съобразно разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
  • Образование - висше;

  • специалност – архитектура, строително инженерство (строителство на сгради и съоръжения, водоснабдяване и канализация, пътно строителство, електроснабдяване и електрообзавеждане, отоплителни, вентилационни и охладителни системи), геодезия, картография;

  • минимален професионален опит – не се изисква;

 2. Допълнителни изисквания:

  • задълбочено познаване на нормативните актове в областта на устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството;

  • дигитална компетентност – работа с MS Office и Autocad.


ІІІ. Необходими документи:

 

 1. Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст);

 2. Автобиография – CV (европейски формат);

 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 4. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж (при наличие).ІV. Място и срок за подаване на документите:


Документи за участие в подбора се подават в Центъра за административно обслужване на Община Две могили на адрес: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. ”България” № 84, всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. и на електронен адрес: obshtina@dvemogili.egov.bg.

Краен срок за подаване на документи: до 17,00 ч. на 17.02.2023 г.

V. Датата и часът на събеседването ще се състои на 22.02.2023 г. от 10,00 ч. в отдел „Устройство на територията и строителство“, гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. ”България” № 84 (партер).

Телефон за справки - 08141 – 3961 или 0896340264.
 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили