Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Две могили обявява процедура за подбор на кандидати за включване в Съвет на децата

Дата на публикуване: 22.03.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Две могили обявява процедура за подбор на кандидати за включване в Съвет на децата.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.
Всяко дете може да кандидатства по едно от следните четири направления:

 1. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 от Закона за училищното и предучилищно образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

 2. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

 3. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

 4. индивидуални кандидатури.


Кандидатите за членове на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:

 1. Активност;

 2. Креативност;

 3. Толерантност;

 4. Ангажираност към обща кауза;

 5. Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;

 6. Ориентираност към резултати;

 7. Организаторски умения;

 8. Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от Общината;

 9. Умение за изказване на позиция от името на другите деца от Общината;

 10. Възможност да пътува без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/;

Кандидатите, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за членове на Съвета на децата, следва да подадат своите документи /по образец Приложение 1 и Приложение 2/ в срок до 17:00 часа на 24.05.2023 г. в сградата на Община Две могили – Деловодство или на имейл адрес: obshtina@dvemogili.egov.bg 

Заявление
Дата на публикуване: 22.03.2023

Мотивационно писмо
Дата на публикуване: 22.03.2023